EPPO Platform
on PRAs

About user

Petr Kapitola

  • Full name: Petr Kapitola
  • Institute: