EPPO Platform
on PRAs

Organism

Byakushincecis eppoi


List of PRAs (Organism)

Title Date PRA Date publication
Pest categorisation of Aschistonyx eppoi 2018-02-01 2018-07-24