EPPO Platform
on PRAs

Organism

Phytomyza gymnostoma


List of PRAs (Organism)

Title Date PRA Date publication
CSL Pest risk analysis for Phytomyza Gymnostoma 2007-04-20 2020-05-07