EPPO Platform
on PRAs

Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla Choristoneura fumiferana

Description

Phytosanitary risk: moderate


Choristoneura fumiferana należy do grupy blisko spokrewnionych północnoamerykańskich gatunków zwójkówek będących groźnymi szkodnikami drzew iglastych. Istnieje ryzyko zawleczenia stadiów preimaginalnych (głównie larw i poczwarek) z materiałem roślinnym. W obecny warunkach klimatycznych naszego kraju gatunek ten może zadomowić się praktycznie na terenie całego kraju. Biorąc jednak pod uwagę to, że gatunek ten na naturalnym obszarze występowania zasiedla tereny o surowszym klimacie, to uwzględniając ocieplenie klimatu Polski, najkorzystniejsze warunki do rozwoju znalazłby w północno-wschodniej części kraju i na obszarach gór i pogórza. Istnieje także duże ryzyko, że na nowym obszarze, przy niskim oporze środowiska, może szybko dojść do wystąpienia masowych pojawów tego szkodnika, które w Ameryce Północnej zdarzają się co kilkadziesiąt lat. Utrzymują się one przez kilka kolejnych sezonów, a w ich czasie dochodzi do masowego zamierania drzew iglastych na terenach obejmujących tysiące hektarów. W przypadku przystosowania się tego gatunku do żerowania na rodzimych gatunkach drzew iglastych, zwłaszcza sosny pospolitej i świerka, potencjalne straty w naszych drzewostanach mogą być bardzo duże. W celu niedopuszczenia do zawleczenia C. fumiferana do Polski, należy utrzymać zakaz importu drzew iglastych i ich części z terenów zasiedlanych przez ten gatunek w naturalnym zasięgu. W razie wykrycia pierwszych ognisk występowania należy doprowadzić do ich natychmiastowej likwidacji z użyciem insektycydów

Organisms

  • Choristoneura fumiferana

Files

Type File Size
Pest Risk Analysis Download 541,90kB

PRA Area

  • Poland