EPPO Platform
on PRAs

Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla ‘Alternaria mali’

Description

Alternaria mali jest workowcem porażającym jabłonie (Malus pumila, M. domestica, M. sylvestris). Wpływa niekorzystnie na wygląd i kondycję drzew, powodując straty ekonomiczne na obszarze swojego dotychczasowego występowania. Największe straty może generować w sadach oraz na obszarach o znacznym zagęszczeniu roślin żywicielskich. Do tej pory nie odnotowano wystąpienia A. mali na obszarze PRA, jednakże z uwagi na obecność M. pumila, M. domestica i M. sylvestris oraz sprzyjające warunki klimatyczne panujące w Polsce, istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się patogenu w przypadku wniknięcia. Choć istnieje małe prawdopodobieństwo wniknięcia na obszar PRA, zaleca się kontrole fitosanitarne importowanego materiału roślinnego oraz lustracje sadów. Można także stosować odmiany odporne jabłoni, a w przypadku pojawu patogenu zastosować ochronę chemiczną.

Organisms

  • Alternaria mali

Hosts

  • Malus domestica
  • Malus sylvestris

Files

Type File Size
Pest Risk Analysis Download 760,43kB

PRA Area

  • Poland