EPPO Platform
on PRAs

Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones

Description

Prawdopodobieństwo zasiedlenia w warunkach zewnętrznych określa się jako niskie przy średniej niepewności. Postępowanie z materiałem siewnym głównych gospodarzy reguluje dyrektywa 2000/29/WE w sprawie materiału siewnego Phaseolus vulgaris i Dolichos spp. wyłącznie w strefach chronionych (Grecja, Portugalia i Hiszpania). Istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia patogena wraz z nasionami gospodarzy alternatywnych, brak jest natomiast dokładnych danych na temat tej drogi rozprzestrzeniania.

Na obszarze PRA występują warunki sprzyjające rozwojowi Cff i w przypadku wprowadzenia go wraz z materiałem siewnym mógłby się rozprzestrzenić i spowodować straty ekonomiczne w uprawie. Natomiast na podstawie braku danych o wykryciach na przestrzeni ostatnich 30 lat, można stwierdzić, że patogen nie stanowi w tej chwili poważnego zagrożenia fitosanitarnego  i prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia w warunkach zewnętrznych oceniono jako niskie.

Patogen łatwo się identyfikuje przy zastosowaniu dostępnych protokołów. W przypadku podejrzenia wystąpienia na obszarze PRA, potwierdzenie lub wykluczenie jego obecności nie będzie problematyczne. 

Zalecane środki fitosanitarne: 

 - stosowanie certyfikowanych nasion 

- stosowanie odmian odpornych 

- usuwanie resztek roślinnych po zbiorach


W przypadku wykrycia patogena w materiale nasiennym, powinno się zmienić przeznaczenie takiego materiału, można go wykorzystać do celów spożywczych, które zawsze wiążą się z obróbką termiczną eliminującą patogeny bakteryjne.

W przypadku wykrycia w szczątkach roślin należy w miarę możliwości usunąć je z pola  i zutylizować.

Organisms

  • Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens

Files

Type File Size
Pest Risk Analysis Download 361,37kB

PRA Area

  • Poland