EPPO Platform
on PRAs

Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla ‘Brenneria salicis’ (Day 1924) Hauben i wsp. 1999

Description

Phytosanitary risk: Low


Główne wnioski Dotąd nie odnotowano występowania Brenneria salicis i nie obserwowano objawów bakteriozy na wierzbach w Polsce. Ze względu na endofityczne występowanie bakterii, można uznać, że nie stwarza ona poważnego zagrożenia, nawet w przypadku wejścia i zasiedlenia przez nowe szczepy, choć warunki klimatyczne i obecność roślin gospodarzy na terenie Polski sprzyjają zadomowieniu. Jednoczesne wystąpienie wysokiej koncentracji bakterii Brenneria salicis w tkance drzew i nieznanych dotąd czynników środowiskowych sprzyjających chorobie spowoduje wystąpienie objawów i tym samym straty głownie w starszych drzewostanach, z mniejszym prawdopodobieństwem w uprawach szkółkarskich i plantacjach wierzby energetycznej. Środki fitosanitarne powinny być podjęte tylko dla objawowo porażonych drzew. Jeżeli na obszarze PRA stwierdzona zostanie porażona objawowo roślina, powinna ona zostać jak najszybciej usunięta w miarę możliwości razem z korzeniami i zutylizowana np. poprzez spalenie. Jeżeli drzewo lub krzew rośnie w skupisku, sąsiadujące bezpośrednio z porażoną rośliną inne okazy wierzb również powinny być usunięte ze względu na możliwość przeniesienia bakterii przez dotykające się liście. Powinno się unikać nowych nasadzeń w miejscach gdzie rosły objawowo porażone rośliny. W pozostałych krajach EPPO, gdzie wykrywano B. salicis choroba nie stanowi obecnie poważnego zagrożenia.Organisms

  • Brenneria salicis

Hosts

  • Salix

Files

Type File Size
Pest Risk Analysis Download 559,49kB

PRA Area

  • Poland