EPPO Platform
on PRAs

Organism

Alcea rosea


List of PRAs (Organism)

No PRA published

List of PRAs (Host)

Title Date PRA Date publication
Analizy Zagro┼╝enia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla Nacobbus aberrans 2018-11-15 2019-07-08
Express PRA for Earias vittella 2015-11-20 2019-07-08
Podsumowanie Analizy Zagro┼╝enia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla Spodoptera frugiperda 2018-11-22 2019-07-08
Rapid Pest Risk Analysis (PRA) for: Chrysodeixis eriosoma 2014-11-01 2019-07-11