EPPO Platform
on PRAs

About Country

Germany

List of PRAs published

No PRA published

List of PRAs published (PRA area)

Title Date PRA Date publication
PRA for Myriophyllum heterophyllum 2010-01-01 2018-07-27